window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

“อาหารใจ” ที่ขาดหายไป อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

“อาหารใจ” ที่ขาดหายไป อาจเป็นสาเหตุของปัญหา
เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

“อาหารใจ” ที่ขาดหายไป อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

ร่างกายของคนเราต้องการอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์

และสำหรับจิตใจของคนเราแล้ว ก็ต้องการสิ่งที่เป็น “อาหารใจ” เช่นเดียวกัน

 

เราอาจไม่ได้รับประทานอาหารครบทุกหมู่ในทุกวัน ก็ไม่เป็นไร แต่หากเราไม่ได้รับสารอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นระยะเวลานาน ร่างกายก็อาจจะเริ่มมีปัญหา เกิดการเจ็บป่วยได้

 

สำหรับจิตใจของคนเรานั้น ก็มีความต้องการสิ่งที่จะมาทำให้อิ่มใจเช่นเดียวกัน หากจิตใจไม่ได้รับสิ่งที่เป็น “อาหารใจ” แล้ว จิตใจที่หิวโหยก็อาจเกิดปัญหาที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ได้

 

คนเราทุกคนมีความปรารถนาและความต้องการภายในจิตใจหลัก ๆ อยู่ 10 อย่าง (ตามแนวคิดของ Satir Model) คือ

  1. ความรัก
  2. การมีคุณค่า
  3. การยอมรับ
  4. ความมีอิสระ
  5. การชื่นชม
  6. การเป็นพวกเดียวกัน
  7. ความปลอดภัย
  8. การมีสายสัมพันธ์ทางใจ
  9. ความใกล้ชิด
  10. ความสงบ

 

สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับ “อาหารใจ” ที่จะช่วยให้จิตใจได้รับการเติมเต็ม อยู่ในสภาวะสมดุล และมีความสุข

คนแต่ละคนในแต่ละช่วงเวลาอาจต้องการอาหารใจที่แตกต่างกันไป

ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ผู้ที่อยู่แวดล้อม และบริบทของเหตุการณ์

 

สำหรับปัญหาพฤติกรมการติดเกมของลูก

อยากชวนพ่อแม่ผู้ปกครองลองมองดูว่า ลูกขาด “อาหารใจ” ส่วนไหนไปหรือไม่

...ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่รักไหม

...ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไหม

...ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไหม

...ลูกรู้สึกถูกบีบบังคับจนไม่มีอิสระหรือเปล่า

...ลูกได้รับการชื่นชมจากพ่อแม่เวลาทำสิ่งต่าง ๆ บ้างไหม

...ลูกรู้สึกว่าครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นพวกเดียวกัน

....หรือลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ใช่พวกเดียวกับเขาหรือเปล่า

...ลูกรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับพ่อแม่ไหม

...หรือพ่อแม่ทำให้ลูกกลัวหรือเปล่า

...ลูกรู้สึกเชื่อมโยง connect กับพ่อแม่ไหม

...พ่อแม่เป็น “พ่อแม่ที่มีอยู่จริง” ที่ลูกเคารพ ยอมรับ และผูกพันไหม

...ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่มีเวลาให้ รู้สึกว่าใกล้ชิดกับพ่อแม่ สามารถเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้พ่อแม่ฟังได้ไหม

...ลูกรู้สึกว่า “บ้าน” มีความสงบ ผ่อนคลาย สบาย

...หรือ “บ้าน” นั้นร้อนเป็นไฟ มีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง จนลูกอยากจะหาความสงบ ความสบายใจ จากเกม

 

ความต้องการที่แท้จริงของลูกคืออะไร?

 

หากค้นพบว่า “อาหารใจ” ส่วนใดที่ขาดหายไป

พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเติมอาหารใจให้กับลูกได้ เพื่อให้จิตใจของลูกได้รับการเติมเต็ม อยู่ในสภาวะสมดุล และพร้อมที่จะเติบโตอย่างงดงาม

 

ภายใต้ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ นั้น มีความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ และความคาดหวังอะไรบางอย่างซ่อนอยู่

 

หากความต้องการที่แท้จริงได้รับการเติมเต็ม ปัญหานั้นก็จะคลี่คลายลงได้

 

เวลาที่เราหิว ร่างกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาต่าง ๆ

จิตใจของคนเราก็เช่นกัน ที่ต้องการสิ่งที่เป็น “อาหารใจ” มาเติมเต็ม

 

บทความโดย ณัฐพร กังสวิวัฒน์

 

Healthy Gamer