window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

84 องค์กรสกัด "เด็กติดเกม"

ตอนนี้

 

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.)

แถลงข่าวเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”

ว่า ปัจจุบันเด็กไทยกว่า 2 ล้านคนมีความเสี่ยงติดเกม

ที่สำคัญกว่า 1 หมื่นคนมีภาวะติดเกม 

 

สธ.และภาคีเครือข่ายกว่า 84 องค์กร จึงได้ประกาศเจตนารมณ์คุ้มครองเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาติดเกมร่วมกัน

ได้แก่

1. ป้องกันและควบคุมการบริโภคเกมที่มีผลต่อสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน

2. สนับสนุนให้มีมาตรการกำกับดูแลการแข่งขันวิดีโอเกมและอี-สปอร์ตให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. สร้างความตระหนักถึงผลเสียและเรียนรู้การใช้อย่างเหมาะสมแก่เด็ก ครอบครัว และครู

4. สร้างระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาให้เข้าถึงบริการได้อย่าง ครอบคลุม เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตขึ้นเป็นคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศและดูแลสังคมต่อไป

 

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากนี้จะเชิญ 84 องค์กรร่วมหาแนวทางรณรงค์ที่เหมาะสม อย่างอี-สปอร์ต เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ก็ต้องเล่นให้เหมาะสม เพื่อเศรษฐกิจและเด็กไทยก็ได้พัฒนาด้วย ทั้งนี้จะดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสื่อสารขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกัน เช่น การแบ่งเกรดเกม หรืออี-สปอร์ตหากให้เคร่งครัดก็ควรกำหนดอายุ 18 ปี ขึ้นไปถึงเล่นหรือไม่ เป็นต้น

Healthy Gamer