เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักกับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง

เกี่ยวกับเรา

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาต่อยอดแนวความคิดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยสู่ประชาชน ด้วยวิธีที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยกันอย่างระบบอินเตอร์เน็ต

เรื่องราวของเรา

 • จากจุดเริ่มต้น…

  ในปัจจุบัน ปัญหา “เด็กติดเกม” ถือได้ว่าเป็นภัยร้ายที่แฝงตัวเงียบในสังคม และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศที่เข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากอายุเฉลี่ยของ “เด็กที่เริ่มติดเกม” กำลังลดลงเรื่อยๆ ตรงข้ามกับจำนวน “เด็กติดเกม” ในสังคมที่สูงมากขึ้นทุกที

  [จากสถิติงานวิจัยในปี พ.ศ. 2552 อัตราเด็กติดเกมในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 14.4]

  ด้วยความใส่ใจในปัญหา “เด็กติดเกม” สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบเงินทุนสำหรับนักวิจัยในการศึกษาหาวิธีการดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาเด็กติดเกมนี้ และหนึ่งในงานวิจัยที่สำเร็จผลเมื่อปี พ.ศ. 2551 นั้น คือ การวิจัยเรื่อง “การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น”ของ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ ซึ่งผลจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้กลายมาเป็นข้อมูลหลักและแนวคิดสู่การจัดสร้างเว็บไซต์ www.healthygamer.net

 • สู่ก้าวแรกของเว็บไซต์...

  สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาต่อยอดแนวความคิดในการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยสู่ประชาชน ด้วยวิธีที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว ผ่านระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบไว้ด้วยกันอย่างระบบอินเตอร์เน็ต

  ด้วยการสนับสนุนเงินทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ความคิดและความตั้งใจในการร่วมกันดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาเด็กติดเกมในสังคมไทยที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องวาดฝันไว้จึงได้สำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม กลายเป็นเว็บไซต์ www.healthygamer.net

 • การเติบโตและความเปลี่ยนแปลง...

  จากการเปิดให้บริการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นมา ทีมงานของโครงการจึงได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ และพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัย มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเหมาะกับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนการปรับปรุงเว็บไซต์ในเวอร์ชั่นที่สอง จาก กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2554 ดังที่ได้เห็นในปัจจุบัน

 • ผลสำเร็จและรางวัลการันตี...

  www.healthygamer.net ได้รับการส่งชื่อเข้าประกวดในโครงการติดดาว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2553 และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขา โดยใช้ชื่อนวัตกรรมว่า “เว็บไซต์เพื่อดูแล แก้ไข และป้องกันปัญหาเด็กติดเกม www.HealthyGamer.net” เนื่องจากโครงการนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการรักษาทางจิตเวชให้เข้าถึงง่าย และเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการมีทัศนคติในด้านลบเกี่ยวกับผู้มารับการรักษาทางจิตเวชในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี และยังเป็นกระบวนการให้บริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการอีกด้วย

  หลังจากนั้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้คัดเลือกโครงการที่ได้รับรางวัลติดดาวประจำปี 2553 ไปยังโครงการรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) จนได้รับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการดีเด่นประจำปี 2554 ในกลุ่มรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

 • การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง...

  www.healthygamer.net ยังคงแบบทดสอบการติดเกมและแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกมซึ่งเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของเว็บไซต์เอาไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการให้บริการให้เป็นไปอย่างครบวงจรตั้งแต่การบริการแบบทดสอบการติดเกมและแบบวัดภูมิคุ้มกันการติดเกม และจะเปิดให้บริการ แบบทดสอบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ชอบเล่นเกม ในปี 2555 และ แบบทดสอบการติดสื่อสังคมออนไลน์ ในปีต่อไป

  จากการดำเนินงานของโครงการมาตลอด 3 ปี ทีมงานไม่ได้หยุดนิ่งเพียงแค่การสร้างเว็บไซต์เพื่อให้บริการแบบทดสอบแบบออนไลน์เท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาและสร้างสรรค์เนื้อหา สาระความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้บริการกับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังให้เว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการทางการแพทย์ด้านปัญหาเด็กติดเกมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ครบวงจร และเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด และมีนโยบายจะพัฒนาให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น...

ทีมงานของเรา

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
ประธานโครงการฯ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
รองประธานโครงการฯ

หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการติดเกม
เรามีช่องทางการติดต่อเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

Healthy Gamer