window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

เกี่ยวกับเรา

ทำความรู้จักกับทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง

เกี่ยวกับเรา

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ริเริ่มทำโครงการ Healthy Gamer มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 โดยเริ่มจากการทำวิจัยเรื่อง “การศึกษาหาปัจจัยป้องกันการติดเกมในเด็กและวัยรุ่น” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อมาทางทีมงานได้นำผลจากงานวิจัยมานำเสนอในรูปแบบที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจง่าย และเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ healthygamer.net

เรื่องราวของเรา

การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง...

ในปี พ.ศ.2565 เว็บไซต์ healthygamer.net ได้รับการปรับปรุงใหญ่เป็น version ที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาเด็กติดเกมในชุมชน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งใน version นี้ได้ปรับดีไซน์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาใหม่หมด เพื่อให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายมากขึ้น

ทีมงานของเรา

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
(หัวหน้าโครงการ)
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศิรินดา จันทร์เพ็ญ
เจ้าหน้าที่วิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
น.ส.ปันณ์นภัส ธนอริยาไพศาล
นักจิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Healthy Gamer