window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { dataLayer.push(arguments); } gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-CBGDY77RP9');

E-BOOK การติดเกม (Game Addiction)

E-BOOK การติดเกม (Game Addiction)
เมื่อ 1 ปีที่แล้ว

E-BOOK การติดเกม (Game Addiction)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย "การติดเกม" (Game Addiction) จะชวนผู้ปกครองทุกท่านไปสำรวจการติดเกม พฤติกรรมรูปแบบใดถึงจะเรียกว่าเป็น 'เด็กติดเกม'

หากคุณเริ่มกังวลว่าบุตรหลานของคุณติดเกมหรือไม่ ภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีแบบทดสอบการติดเกมให้ผู้ปกครองได้ทำการประเมินระดับการติดเกม และยังมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถิติการติดเกมในแต่ละประเทศ ผลกระทบจากการติดเกม รวมถึงแนวทางรับมือป้องกันการติดเกม เป็นต้น

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด: E-book game 

Healthy Gamer