โจ๋...หญิงติดเน็ต

ตอนนี้

http://www.thairath.co.th/content/eco/354532

จากข้อมูลตามลิ้งค์ดังกล่าว พบว่า กลุ่มคน "โจ๋ หญิงติดเน็ต" ถือว่าเป็นกลุ่มคนฐานใหญ่ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขับเคลื่อนของสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ และภาวะของสังคมในยุคดิจิตอล ทำให้เกิดเป็นกลุ่มคนประเภทนี้มากขึ้น และหากไม่มีการระวังและสร้างขอบเขตของการใช้สื่อในความเหมาะสมแล้วนั้น อาจนำภัยมาให้กับสังคม แต่ในทางกลับกันหากคนกลุ่มนี้มีการพัฒนาทักษะทางด้านอื่นให้ควบคู่ไปกับการชอบใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วย่อมสามารถนำประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ด้วยอีกเช่นกัน ดังนั้น จึงควรใช้อย่างสติ ในทางสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม 

ข้อมูลจาก... ไทยรัฐ

Healthy Gamer